تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی، سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی

مشتریان از خدمات بانکداري اینترنتی با هم مقایسه شده است.
1-4. هدف‌ها وسوالات تحقيق
هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير بررسی عوامل تاثیرگذار حاصل از تلفیق مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده، در استفاده مشتریان بانک ملت از خدمات بانکداری اینترنتی مي باشد. هدف فرعی تحقیق، بررسی نقش هریک از ابعاد مدل پذیرش فناوری و مدل رفتار برنامه ریزی شده در افزایش استفاده از اینترنت است.
بنابراین این تحقیق، در پی پاسخ به سوالات زیر است:
1-4-1. سوالات اصلی:
تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر قصد مشتری در استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟
میزان کنترل رفتاری درک شده توسط مشتری چه تاثیری بر قصد وی در استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟
1-4-2. سوالات فرعی:
سودمندی ادراک شده از بانکداری اینترنتی توسط مشتری چه تاثیری بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟
سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟
امنیت و حفظ حریم شخصی در بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد؟
توانایی مشتری در کار با کامپیوتر چه تاثیری بر میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد؟
حمایت دولت از بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد؟
حمایت فناوری از بانکداری اینترنتی چه تاثیری بر میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد؟
1-5. فرضيه‌هاي تحقيق
به منظور پوشش اهداف تحقيق و با مرور پيشينه نظری و تجربی تحقيق، فرضيه‌هاي پژوهش به صورت زير تدوين مي‌شود.
1-5-1. فرضيه های اصلی
.تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی بر قصد ایشان به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.
میزان کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری تاثیر مثبتی بر قصد وی به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.

Previous Entries (سرمدوديگران،1379،ص، 187)