معرف، جدول3-2-تقسيم


Widget not in any sidebars

دانلود متن کامل پایان نامه ها در sabzfile.comبعد روحی روانی معرف کنترل امیال
4
28-31
بعد روحی روانی معرف ساده زیستی
2
32-33
بعد فیزیکی و جسمی معرف ظاهر
3
24-36
بعد فیزیکی و جسمی معرف رژیم غذایی
3
37-39
بعد فیزیکی و جسمی معرف ورزش
2
40-41
بعد فیزیکی و جسمی معرف مدیریت بیماری و ناتوانی خود
2
42-43
بعد فیزیکی و جسمی معرف تجدید قوای جسمی
جدول3-2-تقسيم بندي سوالات پرسشنامه خودمدیریتی

Previous Entries مهمترین عوامل در ایجاد و حفظ سلامت سازمانی، ها• Next Entries (سرمدوديگران،1379،ص، 187)