(سرمدوديگران،1379،ص، 187)


Widget not in any sidebars

دانلود متن کامل پایان نامه ها در sabzfile.comبا توجه به این موضوع که جامعه آماری این تحقیق كليه کارکنان شاغل در ادارات کل استان همدان می باشند لذا جامعه اماری نامحدود فرض می شود و بر طبق فرمول نمونه گیری از جامعه نامحدود ، حجم نمونه حساب می گردد. (سرمدوديگران،1379،ص 187)
محاسبه حجم نمونه از طریق فرمول کوکران:
برای تعیین حجم نمونه ساده ترین روش استفاده از فرمول کوکران می باشد.

Previous Entries به، گيري Next Entries تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی، سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی