در، 26-7ارتقای


Widget not in any sidebars

دانلود متن کامل پایان نامه ها در sabzfile.comسؤالات مربوط به پرشسنامه سلامت سازمانی :
جمع سوالات
شماره سوالات در پرسشنامه
متغيرهاي مورد بررسي
1
1-2
رفع تضاد بین کارکنان
1
3
مشارکت کارکنان
2
4-5
ارزش گذاری به تجارب فردی
2
6-7
ارتقای ابتکارات فردی در سازمان
2
8-9
احساس تعهد با کار و سازمان
2

Previous Entries مهمترین عوامل در ایجاد و حفظ سلامت سازمانی، ها• Next Entries (سرمدوديگران،1379،ص، 187)