در، طيف


Widget not in any sidebars

دانلود متن کامل پایان نامه ها در sabzfile.com2-اطلاعات اختصاصي: اين بخش شامل 43سوال برای مدیران و 21 سؤال برای کارمندان است که در طراحي آنها سعي شده تاحد ممکن قابل فهم و ساده باشند.براي طراحي اين بخش از طيف 5بخشي ليکرت استفاده گرديده است که يکي از رايج ترين مقياسهاي اندازه گيري به شمار مي رود.شکل کلي و نحوه امتياز دهي طيف ليکرت بصورت جدول 3-1 است.
کاملاً مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملاٌ موافقم
1
2
3
4
5
جدول 3-1-مقياس 5گزينه اي ليکرت
بر اساس متغيرهاي مورد بررسي24 در دو پرسشنامه جداگانه سوال 5گزينه اي تدوين شده است که در جدول 3-2 تقسيم بندي سوالات بر اساس متغيرها ارائه شده است.
سؤالات مربوط به پرشسنامه خودمدیریتی:
جمع سوالات
شماره سوالات در پرسشنامه
متغيرهاي مورد بررسي
4
1-4
بعد روحی روانی معرف : مراقبه

Previous Entries مهمترین عوامل در ایجاد و حفظ سلامت سازمانی، ها• Next Entries (سرمدوديگران،1379،ص، 187)