تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی، سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی

هنجار ذهنی تاثیر مثبتی بر قصد مشتریان به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.
1-5-2. فرضيه های فرعی
سودمندی ادراک شده از بانکداری اینترنتی توسط مشتری تاثیر مثبتی بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.
سهولت استفاده از بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.
امنیت و حفظ حریم شخصی در بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی بر تمایل مشتری به استفاده از بانکداری اینترنتی دارد.
توانایی مشتری در کار با کامپیوتر تاثیر مثبتی بر کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد.
حمایت دولت از بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی بر کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد.
حمایت فناوری از بانکداری اینترنتی تاثیر مثبتی بر کنترل رفتاری ادراک شده توسط مشتری دارد.
1-6. روش شناسی تحقيق
1-6-1. مدل تحقیق
پس از مطالعه پيشينه موضوع در ادبيات داخلي و خارجي که به تفصيل در فصل دوم آمده است و با توجه به فرضيات تحقيق، مدل تحقيق به صورت زير ترسيم مي‌شود:
شكل 1-1: مدل تحقيق
منبع: برگرفته از نصری و چارفدین (2012)
1-6-2. نوع تحقيق و روش گردآوري داده‌ها
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي بوده و از نظر نحوه گردآوري داده‌ها جزء تحقيقات توصيفي از نوع پيمايشي است. با توجه به موضوع پژوهش و متغيرهاي مورد بررسي در آن، اطلاعات مورد نياز جهت آزمون فرضيه‌ها از طريق پرسشنامه گردآوري مي‌شود. مخاطب پرسشنامه مشتریان بانک ملت در شعب مختلف این بانک در استان آذربایجان شرقی است. براي اطمينان از اعتبار صوري پرسشنامه، نظرات خبرگان دانشگاهی ومدیران بانکی مورد استفاده قرار مي گیرد. از ضريب آلفاي کرونباخ نيز براي سنجش اعتبار دروني پرسشنامه بهره می گیریم.
1-6-3. جامعه و نمونه آماري
جامعه آماري تحقيق حاضر مشتریان بانک ملت در شعب مختلف شهرستان های استان آذربایجان شرقی مي باشد. براساس جدول زیر تعداد این شعب 76 شعبه است. در این پژوهش، نمونه گيري به روش تصادفی ساده و از نوع خوشه ای می باشد براساس فرمول كوكران تعداد نمونه مشخص خواهد شد. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برای جامعه نامحدود بدست می‌آید. از لحاظ محدوده زماني نيز پژوهش حاضر در سه ماهه اول سال 1392 انجام مي‌شود. روش‌شناسي تحقيق در فصل سوم به‌طور کامل ارائه شده است
جدول شماره1-جامعه آماري پ‍ژوهش
شهرستان

Previous Entries (سرمدوديگران،1379،ص، 187)