به، گيري


Widget not in any sidebars

دانلود متن کامل پایان نامه ها در sabzfile.comتعداد سوال
86.
23
نظر به اینکه برای ابراز قابلیت اعتماد در یک پرسشنامه ضروری است آلفای کرونباخ آن بیشتر 7. باشد ، پژوهش حاضر در سطح قابل توجهی از قابلیت اعتماد برخوردار است .
5-2- روائي(اعتبار):
مفهوم روايي يا اعتبار به اين سوال پاسخ مي دهد كه ابزار اندازه گيري تا چه حد خصيصه موردنظر را مي سنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازه گيري نمي توان به دقت داده هاي حاصل از آن اطمينان داشت. روشهاي متعددي براي تعيين اعتبار ابزار اندازه گيري وجود دارد كه دراينجا از اعتبار محتوا بهره گرفته شده است.
مقصود ان است که اگر ابزار اندازه گيري را در يک فاصله زماني کوتاه چندين بار و به گروه واحدي از افراد بدهيم،نتايج حاصل نزديک به هم باشد.
در بحث روایی نیز علاوه بر اخذ نظر و تأیید اساتید گرانقدر راهنما و مشاور ، پرسشنامه مذکور به 3 نفر از اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه امام حسین (علیه السلام) ارائه و نظر تأییدی و اصلاحات جزئی پیشنهادی ایشان نیز لحاظ گردید .
6-1-قلمروي مکاني تحقيق:
قلمروي مکاني اين پژوهش ادارت کل شهر همدان بوده است.
6-2-قلمروي زماني تحقيق:
قلمروي زماني اين پژوهش از اواسط بهمن 90 تا اواخر خرداد 91 مي باشد.
6-3-جامعه اماري:
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد. (سکاران، 249،ص1385) جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران ادارت کل دولتی استان همدان برای بررسی خودمدیریتی و کارمندان شاغل در این ادارات برای بررسی سلامت سازمانی ادارات مربوطه می باشند . به این منظور جامعه آماری مورد پژوهش به میزان 58 اداره کل و 15553نفر کارکنان شاغل در این ادارات خواهد بود .
6-4-نمونه اماري و روش نمونه برداری :
نمونه عبارت است از مجموعه اي از نشانه ها که از يک قسمت ،يک گروه يا جامعه اي بزرگتر انتخاب مي شود، بطوريکه اين مجموعه معرف کيفيات و ويژگيهاي آن قسمت،گروه يا جامعه بزرگتر باشد و معمولا ان را با “n” نشان مي دهند.(خاکي،1379،ص 250)
پژوهشگران غالباً توانایی اجرای پژوهش به کل اعضای جامعه را ندارند. به همین دلیل پژوهش خود را به نمونه کوچکی محدود میکنند. (دلاور، 117ص1384) گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضاء که از جامعه آماری انتخاب شده اند. (سکاران، 295،ص1385)
در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است.
نمونه برداری جامعه در دسترس شامل جمع آوری اطلاعات از اعضای جامعه ای است که برای دست یابی به اطلاعات آن به سادگی در دسترس می باشند. (همان منبع، 309)
6-5-تعيين حجم نمونه :

Previous Entries مهمترین عوامل در ایجاد و حفظ سلامت سازمانی، ها• Next Entries (سرمدوديگران،1379،ص، 187)