اندازه، گيري


Widget not in any sidebars

دانلود متن کامل پایان نامه ها در sabzfile.com10-11
میزان مسئولیت پذیری
4
12-16
سودمندی و کارآیی جلسات
5
17-21
اختلافات حل نشده در سازمان
5-پايائي و روائي پرسشنامه:
پيش از اطمينان نهائي به ابزارهاي اندازه گيري و بکارگيري آنها در مرحله اصلي جمع آوري داده ها ، ضرورت دارد که پژوهشگر از طريق علمي،اطمينان نسبي لازم را نسبت به روا بودن بکار گيري ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پيدا کند.
5-1-پايائي:
شرط بدست آوردن داده هاي خوب اين است كه شيوه اندازه گيري پديده موردنظر داراي اعتبار و روايي كافي باشد.
اعتبار يا قابليت اعتماد يکي از ويژگيهاي فني ابزار اندازه گيري است و منظور اين است كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني بدست مي دهد. در واقع مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گيري را در يک فاصله زماني کوتاه چندين بار و به گروه واحدي از افراد بدهيم ، نتايج حاصل نزديک به هم باشد(خاکي،1379،ص 245).
برای سنجش پایایی پرسشنامه خودمدیریتی مدیران به تعداد 20 پرسشنامه توزیع گردید و سپس آلفای کرونباخ آن محاسبه شد . برابر خروجی نرم افزار spsssاین آلفا به میزان 89. محاسبه گردید .
آلفای کرونباخ
تعداد سوال
89.
43
برای سنجش پایایی پرسشنامه سلامت سازمانی نیز این پرسشنامه بین 40 نفر از کارمندان توزیع و سپس آلفی کرونباخ آن نیز به کمک spssمحاسبه شد . آلفای این پرسشنامه نیز 86. می باشد .
آلفای کرونباخ

Previous Entries مهمترین عوامل در ایجاد و حفظ سلامت سازمانی، ها• Next Entries (سرمدوديگران،1379،ص، 187)